ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

( άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999 )

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

( άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 )

Περιγραφή αιτήματος : « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ »

Προς :

    

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

…………………………………………

ΑΡΙΘΜ. Πρωτοκόλλου – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ. :

 

Ημερομηνία Γέννησης :

 

Τόπος Γέννησης :

 

Τόπος Κατοικίας :

 

Οδός :

                                                  Αριθμ.:

Τηλέφωνο:

 

Fax:

Δ/νση Ηλεκτρ.

Ταχυδρομείου (Email)           

             

Παρακαλώ για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησής μου σε κοινοτικού τύπου. Επίσης, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα και ότι δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν. …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης ): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

 ΟΝΟΜΑ:

 

Επώνυμο:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Πατέρα:

 

ΑΔΤ:

 

       

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να παραλάβει την τελική πράξη.         

 

 

                    ( Υπογραφή )                                                                                                                             Ημερομηνία:. . . . . . . .  – . . . . . . .  – 20. . . .

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι:

α έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο αιτών παραδίδει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει (αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας), για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία.

5. Παράβολο 30,00   από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)  για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

6. Αίτηση εκτύπωσης

7. Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων, απαιτείται επιπλέον  παράβολο      9,02 € από Δημόσιο Ταμείο.

8.Άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο. Η παλιά άδεια οδήγησης, κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο εγγράφου πρέπει να είναι επικυρωμένο.

  HAVE A QUESTION?

  Phone 24/7
  800-123-4567, Fax: 718-724-3312
  Operating Hours
  Mon-Fri: 9:00 am – 5:00 pm
  Sat-Sun: 11:00 am – 16:00 pm