ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

( άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999 )

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

( άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 )

Περιγραφή αιτήματος : « ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ »

Προς :

    

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

…………………………………………

ΑΡΙΘΜ. Πρωτοκόλλου – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ. :

 

Ημερομηνία Γέννησης :

 

Τόπος Γέννησης :

 

Τόπος Κατοικίας :

 

Οδός :

                                                 Αριθμ.:

Τηλέφωνο:

 

Fax:

Δ/νση Ηλεκτρ.

Ταχυδρομείου (Email)           

             

Παρακαλώ για την ανανέωση της αριθμ. ……………………………………………άδειας οδήγησης μου. Επίσης, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι έχω κανονική διαμονή στην Ελλάδα και ότι δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν. ……………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης ): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

 ΟΝΟΜΑ:

 

Επώνυμο:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Πατέρα:

 

ΑΔΤ:

 

       

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να παραλάβει την τελική πράξη.

 

 

  

  

 

                       ( Υπογραφή )                                                                                                                                           Ημερομηνία:. . . . . . . .  – . . . . . . .  – 20. . . . .

Ανανέωση Διπλώματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι: α) έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. β) δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

4.Παράβολο αξίας 50, 00 € από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439).

5. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

6. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο αιτών παραδίδει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας), για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία.

7. Παράβολο 18,00 € από τη ΔΟΥ.

8. Παράβολο 30,00  από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)  για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

9. Αίτηση εκτύπωσης.

10. Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων απαιτείται παράβολο 9,02 € από τη ΔΟΥ.

11. Δύο έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

  HAVE A QUESTION?

  Phone 24/7
  800-123-4567, Fax: 718-724-3312
  Operating Hours
  Mon-Fri: 9:00 am – 5:00 pm
  Sat-Sun: 11:00 am – 16:00 pm